Milí žáci,
čekají nás závěrečné testy, zde k tomu všemu máte podrobné informace:
ÚT 15. 6. test ze Zeměpisu (víte vše od Františky)
ČT 17. 6. test z ČJ a AJ
PÁ 18. 6. test z M (součástí bude i geometrie)
PO 21. 6. test z VL
V pondělí a ve středu se budeme společně na testy připravovat, do školy si noste ČJ, M, AJ a VL.
V Testech bude:
ČJ – pravopis přídavných jmen, druhy zájmen a číslovek, předpony s- z- vz-, rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, vyznačení základní skladební dvojice, určení slovních druhů (+pondobněji podstatná jména a slovesa), čárky v souvětí – základní pravidla, zdvojené souhlásky, čtení s porozuměním. Součástí testu bude i krátký diktát.
M – písemné dělení pod sebou (i se zbytkem), desetinná čísla (+/ -/ x / :), zlomky (+ / – / hledání společného jmenovatele), převedení desetinného zlomku na desetinné číslo a naopak, aritmetický průměr, slovní úlohy.
Z geometrie – rýsování kružnice opsané a vepsané v trojúhelníku, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku (+jejich sestrojení), výpočet obvodu trojúhelníku, výpočet povrchu kvádru.
AJ – základní časy i v průběhové formě (part – present – future) – sestaví na základě předlohy větu kladnou, zápornou a otázku, irregular verbs, stupňování přídavných jmen, oblasti z UNIT 7-9.
VL – témata zaměřená na druhou světovou válku a blízké období před ní a po ní (viz učebnice), testy z vlastivědy jsou koncipované jako otevřené otázky, nyní mi nejde o podrobnosti, ale o podstatu věci / problému
Vše zde zmíněné jsme ve škole probírali, opakovaní a budeme se těmto tématům věnovat ještě v pondělí a ve středu. K procvičení doporučuji projít si školní sešity, učebnice, pracovní sešity (v matematice především modrý a bílý p.s.). Udělat si několik cvičení na umimeto.org, kouknout se na výuková videa na youtube – především k matematice a vlastivědě.
K matematice doporučuji MatematikaZaky
K vlastivědě pouze pro zopakování Dějiny udatného národa českého, především pak videa: 99 – 103
Angličtina
Přeji hodně zdaru při přípravě a hezký víkend všem!
Tereza