Milí rodiče,

za domácí úkol je pouze procvičování před testy – ve školních a pracovních sešitech.

Testy

16. test matematika + geometrie

17. test český jazyk + diktát

18. test angličtina a vlastivěda

Obsah testů III.  třída

  • ČJ – doplňování vynechaných písmen, vyznačení základní skladební dvojice ve větách, kategorie u podstatných jmen ( pád, číslo, rod), u sloves (osoba, číslo, čas), vyjmenování slovních druhů a jejich určování ve větách
  • M – malá násobilka, slovní úlohy, počítání se závorkami, sčítání a odčítání pod sebou, zaokrouhlování na desítky, násobení čísel 20-90, převody jednotek (cm, dm, m)

Obsah testů IV. třída

  • ČJ – vyznačení základní skladební dvojice ve větách, kategorie u podstatných jmen ( pád, číslo, rod, vzor), u sloves (osoba, číslo, čas, způsob), doplňování i/y podle vzorů podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, rozlišení vět jednoduchých a souvětí + vzorec souvětí
  • M – dělení se zbytkem, dělení trojciferných čísel, násobení dvojciferným číslem pod sebou, slovní úlohy, převody jednotek délky, váhy a času, dělení a násobení do milionu (typ 5600:800) zpaměti

Společné pro obě třídy

  • AJ -témata z unit 6 – 8, slovíčka unit 6 – 8 (rozumí, umí číst, vědí český i anglický překlad), slovíčka označená hvězdičkou umí i správně napsat, gramatika: present simple and present continuous tima
  • Vl
    • zeměpisná část – myšlenková mapa ČR – vždy 2-3 řeky, města, hory a pohoří apod.
    • historická – Sv. Václav, Přemysl Otakar II., Karel IV., husité – napiš co víš – 2-3 věty

Klára