Vážení rodiče,

zasílám přehled probrané látky za období 5. září až 16. září 2022. V uvedeném období jsme se věnovali opakování a upevňování učiva z loňského roku, v nových předmětech jsme udělali vstup do předmětu.

 

Obě třídy dohromady

 

Dějiny

Určování století u uvedeného letopočtu, orientace na číselné ose, zanášení na číselnou osu, charakteristika doby vlády Jana Husa, odkaz Jana Husa. V učebnici na dějiny kapitola Jan Hus.

 

Vlastivěda ( zeměpis )

Hlavní a vedlejší světové strany, orientace na mapě, hraniční pohoří, významné nížiny, sousední státy a jejich hlavní města. Povídání o Lužických horách, zanesení do slepé mapy ( Lužické hory, Frýdlantský výběžek, Šluknovský výběžek )

 

Tv

Práce s dechem, brániční dýchání, dechová cvičení PRANAJÁMA dle systému Jóga v denním životě. Druhou hodinu pokus o basket ve 2 družstvech, střelba na koš.

 

Geometrie

Opakování rýsování, popis úseček, přímek, polopřímek, kolmice, konstrukce svislé a vodorovné rovnoběžky, konstrukce čtverce, obdélníku a pravoúhlého trojúhelníku. Převody jednotek délky.

 

Český jazyk – třetí třída

Opakování měkkých a tvrdých souhlásek, určování podstatných jmen, přídavných jmen, sloves a spojek, nácvik pádových otázek.

 

Český jazyk – čtvrtá třída

Souhrnné opakování všech vyjmenovaných slov s výrazným důrazem na vyjmenovaná slova po B, pádové otázky, určování pádů podstatných jmen, jednotné a množné číslo podstatných jmen, určování vybraných slovních druhů ( podstatná jména, přídavná jména, osobní zájmena, slovesa, příslovce, předložky, spojky a citoslovce ).

 

Matematika – třetí třída

Násobilka a násobky 2 až 10, sčítání a odčítání do 100, číselné žebříky.

 

Matematika – čtvrtá třída

Násobilka, písemné sčítání a odčítání do 1000, písemní násobení několikaciferných činitelů, písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku, se zbytkem.

 

Domácí úkol

Udělej zápis prázdninové a zářijové četby do čtenářského deníku. Vše budu vybírat v pátek 30. září.

 

Co nás čeká?

Dorozdání si učebnic a pracovních sešitů, důstojné rozloučení s minulým ročníkem opět v podobě STOUPÁNÍ NA HORU ( písemné práce z čj, matematiky a geometrie ).

Stoupání na horu z českého jazyka –