Přehled učiva za období 19. září až 4. října

Geometrie – obě třídy
Rýsujeme kružnice soustředné v podobě terče. Dále rýsujeme paneláky s důrazem na pravé úhly a rovnoběžky. Opakovali jsme poloměr, průměr.

Dějiny – obě třídy
Mistr Jan Hus a jeho odkaz. Vysvětlovali jsme si pojmy jako odpustek, kacíř, kazatel, přijímání podobojí.

Český jazyk – 3. třída
Pádové otázky zpaměti, slovní druhy ve větě – podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky.

Český jazyk – 4. třída
Pád, číslo, rod u podstatných jmen, veškeré slovní druhy.

Vlastivěda
Měřítko mapy.

Úkoly
V následující větě urči slovní druhy a u podstatných jmen pád, číslo, rod = čtvrtá třída. Třetí určí podstatná jména, slovesa, přídavná jména.

Myslivecký jezevčík vyhnal lišku z nory.

Geometrie
Narýsuj terč, narýsuj panelák s 20 patry.

Hodně zdaru
Martin