4. třída

Český jazyk
Určování slovních druhů, určování slovních druhů v kontextu věty a v závislosti na následujícím slovním druhu. Třeba:
Petr se učí.
Petr jedl chléb se solí.

V první větě je se zájmeno, ale ve druhé větě je se předložkou.

Vzory podstatných jmen rodu středního ve všech pádech, jejich pravopis ve větách. Opakování vyjmenovaných slov, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, základní větné členy. U sloves zatím určujeme osobu, číslo, čas, u podstatných jmen pád, číslo, rod. Pracovali jsme v učebnici strana 46 až 53.
Pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského – strana 1 a 2.

Matematika
Převody jednotek, kružnice soustředné, konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžky, přímky, polopřímky. Početní operace do 1000 000.
Pracovní sešit děláno vše do strany 10, dále 36, 37. Když projdete uvedené strany, jsou tam každému žákovi přímo na míru mnou vyznačené dodělávky.

3. třída
Český jazyk
Základní řada vyjmenovaných slov po B dle učebnice. Dvojice významově a pravopisně zákeřných slov také dle učebnice pobyl x pobil, nabyl x nabil atd.

Matematika
Násobení a dělení do 100, pracovní sešit do strany 8. Dále strana 38, 39, 40, 41. Na těchto uvedených stranách jsou mnou vyznačené dodělávky přímo na míru každému žákovi.

Dějiny a vlastivěda
Pohoří a jejich vrcholy, nížiny a řeky na mapě a následné zanášení na slepou mapu. Šumava, Slavkovský les, Krušné hory, Lužické hory, Jizerské hory, Orlické hory, Šluknovský výběžek, Frýdlantský výběžek, Polabská nížina, Hornomoravský a Dolnomoravský úval. Dál jsme se nedostali.

V dějinách BAROKO, charakteristika baroka, znaky baroka. Zprostředkování pojmů drapérie, freska, barokní andělíček, barokní socha, objasnění významu slova baroko.

Domácí úkoly na pátek 4. listopadu
Obě třídy napíší vyprávění cca 6 vět na téma Překvapení.

Třetí třída bude dokonale umět řadu vyjmenovaných slov po B v základní verzi uvedené v učebnici. Postupně budeme doplňovat další dle Ústavu pro jazyk český.

Čtvrtá třída určí mluvnické kategorie následujících slov. U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a u sloves urči osobu, číslo a čas.
Ke stolu
O psovi
Bez jídla
Uč se
Sedni
Mluvili bychom
Byli bychom mluvili

Hodně zdaru,
Martin