Organizace výuky

UČITELÉ

Mgr. et Mgr. Martin Prokopius – 4. a 5. třída / dále speciální pedagog, zprostředkovatel Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, nápravy SPU, environmentální výuka, kroužek koní

Bára Mocová – 1. třída

Klára Pfannová – 2. a 3. třída třída / hudební výchova

Mgr. Tereza Králíková / angličtina /pedagogická podpora

Mgr. Mariana Dočekalová / kreativní předměty

Bc. et Bc. Klára Kombercová –  speciální pedagogika a český jazyk

VYUČOVÁNÍ

Den začíná v 8:30 celoškolní ranní sešlostí, příběhem, zpěvem, popř. modlitbou. Výuka začíná v 8:45 a končí ve 13:30. Navazuje oběd a družina do 17 hod.

Každý učitel učí svou třídu základní předměty, tzn. český jazyk a matematiku. Těmto předmětům se žáci věnují převážně v první části dne.

Ve druhé části dne se žáci věnují angličtině, přírodovědným a vlastivědným předmětům.

Angličtina je vyučována pro každou skupinu zvlášť, někdy je i ve formě společného projektu ve skupinách.

Přírodovědné předměty jsou vyučovány často formou skupinové práce, kdy žáci pracují ve věkově smíšených skupinách pod vedením Terezy, Kláry, Báry a Martina. Během tohoto bloku je zavedena i občasná práce na PC, kdy vedeme žáky k uvědomělému používání internetu a moderních technologií. Během těchto projektů vyrážíme i do terénu.

Kreativní předměty Vv zajišťuje Mariana Dočekalová. Občasně lze zajistit využití bazénu pod vedením  Terezy, Martina a Mariany (případně asistentky nebo rodičů).

V rámci školy je organizováno několik zájmových kroužků. Pondělí – koně / vy_vý_tvar_ka / anglická konverzace (již obsazen), úterý – anglická konverzace / přípravka na osmiletá gymnázia, středa– skate, čtvrtek – kulturní Gabriel (foto, estetika). Kroužky jsou otevřeny široké veřejnosti.

Žáci si vedou portfolia, která společně reflektujeme. Evaluace probíhá různými způsoby podle toho, jak určí učitel. Používáme kombinaci: známkování, slovní hodnocení, sebehodnocení, reflexe samostatná i společná. Pro záznam evaluace si děti samy v rámci výtvarného workshopu vyrábějí žákovskou knížku.

V našem rozvrhu je vyhrazen i samostatný čas zaměřený na sociální a vztahovou stránku komunity žáků. Externě spolupracujeme se školním psychologem.

Během školního roku dodržujeme rozpis prázdnin a státní svátky dle naší zastřešující školy.

Několikrát do roka organizujeme společné komunitní výlety, minimálně jednou v roce se vydáváme i na pár dní mimo Prahu. V zimě jezdíme společně na hory.