Zeppelin – létající archa je komunitní školou sídlící od roku 2019 na Letné v bezprostřední blízkosti parku Stromovka. Jsme školou dynamickou, která se neustále vyvíjí díky komunitě dětí a jejich rodičů, což je něco, co nás nesmírně zajímá a baví.

Naším dlouhodobým cílem je, aby naši žáci chodili do své školy rádi, aby se zvědavostí objevovali svět a tím stavěli svá poznání. Chceme v nich nadále podporovat sebedůvěru, rozvíjet kultivovanost a otevřenost sama k sobě i k světu okolo. Podporujeme je, aby se ptali, aby se nespokojili s nezájmem a odmítnutím. Chceme, aby se naučili se učit. Ke všem se snažíme přistupovat individuálně, spravedlivě a otevřeně.

Představa svobodného vzdělávání a společného objevování světa je krásná (pozn. nejedná se však o svobodnou školu jakožto pedagogický termín). V naší škole máme dostatek prostoru, času a energie toto realizovat a těšit se ze společného zdolávání všech výzev, které se nám po cestě za poznáním naskytnou. V tomto krátkém článku se pokusíme stručně předložit to, jak probíhá samotná výuka a co od nás, jako učitelů, můžete čekat.

Především chceme říct, že jsme učiteli z povolání, tedy učíme z přesvědčení, že tato činnost je nám přirozená, je naší radostí a oboustranným přínosem.

Naše výuka vychází z RVP, které odpovídá aktuálním školským legislativám.

Výuka probíhá podle rozvrhu hodin, čtvrtek je náš projektový den, kdy se děti z celého Zeppelinu učí společně a jinak, nejčastěji podnikáme výpravy za poznáním mimo naší základu. Žáci se učí ve věkově smíšených skupinách, aktuálně méme 1. a 2. třídu dohromady, 3. a 4. třídu dohromady a 5. třídu samostatně. Do výuky zařazujeme prvky kritického myšlení, dbáme na porozumění a rozvoj všech kompetencí pomocí různých  cest, které se nám naskytnou-Dbáme na tematickou výuku, na konstruktivismus a na mezitřídní spolupráci. Výuka se odehrává ve “třídách” i mimo ně, snažíme se aktivně navštěvovat muzea, výstavy a další zajímavé akce.

Každý den zahajujeme společnou ranní sešlostí, rytmus školního dne je dán rozvrhem. Velkou přestávku trávíme venku na hřišti ve Stromovce. Tam se částečně odehrává i odpolední družina. V naší škole se snažíme vést žáky k tomu, že se učí především pro sebe, snažíme se nedávat na první místo hodnocení a známky. Evaluace, tedy známkování a slovní hodnocení, probíhá v Zeppelinu vždy v kombinaci s rozhovorem. Chceme v dětech rozvíjet schopnost sebehodnocení a sebereflexe, kterou provádíme především v komunitních kruzích. 

S rodiči a rodinou dětí hovoříme otevřeně, jsme vždy rádi za zpětnou vazbu, která je cílena na konkrétního učitele. Nabízíme možnost osobních individuálních konzultací. Pravidelně svoláváme rodičovská setkání a pořádáme tripartity, tedy schůzku učitel – žák – rodiče.

Jelikož jsme školou komunitní a nejsme školou registrovanou, naši žáci jsou oficiálně a legislativně vedeni jako žáci na domácím vzdělávání. Jsou zapsáni v našich zastřešujících školách. Tyto školy vydávají našim žákům oficiální vysvědčení na základě přezkoušení a také materiálů, které společně během roku tvoříme, jsou to např. žákovská portfolia, různé opakovací pracovní listy, projektový deník atd. Přezkoušení probíhá vždy v naší vzájemné spolupráci a jedná se o oboustranně vlídný akt.