Zeppelin – létající archa z pohledu učitelů

Naším dlouhodobým cílem je, aby naši žáci chodili do své školy rádi, aby se zvědavostí objevovali svět a tím stavěli své poznání. Chceme v nich nadále podporovat sebedůvěru, rozvíjet kultivovanost a otevřenost sama k sobě i k světu okolo. Podporujeme je, aby se ptali, aby se nespokojili s nezájmem a odmítnutím. Chceme, aby se naši žáci naučili se učit. Ke všem se snažíme přistupovat individuálně, spravedlivě a otevřeně.

Představa svobodného vzdělávání a společného objevování světa je krásná (pozn. nejedná se však o svobodnou školu jakožto pedagogický termín). V naší škole máme dostatek prostoru, času a energie toto realizovat a těšit se ze společného zdolávání všech výzev, které se nám po cestě za poznáním naskytnou. V tomto krátkém článku se pokusíme stručně předložit to, jak probíhá samotná výuka a co od nás, jako učitelů, můžete čekat.

Především chceme říct, že jsme učiteli z povolání, tedy učíme z přesvědčení, že tato činnost je nám přirozená, je naší radostí a oboustranným přínosem.

Naše výuka vychází z RVP, které odpovídá aktuálním školským legislativám.
Konkrétní výstupy korespondují s ŠVP školy, která nás zastřešuje. Ve výuce používáme mimo jiné i klasické výukové pomůcky, tzn. učebnice, sešity atd.

Učebnice si svobodně vybíráme, hodnotíme především jejich obsahovou stránku, hledáme učebnice, které mají přesah, jsou hezky zpracované a především aktuální. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který předkládáme na začátku září.

Kombinujeme výukové hodiny s výukovými bloky, během nich jsou žáci často ve věkově smíšených skupinách. Do výuky zařazujeme prvky kritického myšlení, dbáme na porozumění a rozvoj všech kompetencí pomocí všech možných cest, které se nám naskytnou, dbáme na tematickou výuku, na konstruktivismus a na mezitřídní spolupráci. Mezitřídní spolupráci v současnosti realizujeme především v přírodních vědách a vlastivědě, dále i v angličtině. Výuka se odehrává ve “třídách” i mimo ně, snažíme se aktivně navštěvovat muzea, výstavy a další edukativní akce. Našim cílem je i udržení křesťanského ducha, kterého předává Klára Kombercová spolu s Jaroslavem Františkem Pecharem, farářem ČCE.

Každý den zahajujeme ranní sešlostí a rytmus školního dne je dán rozvrhem. Mimo známkování bude evaluace prováděna různými jinými způsoby (více viz. organizace výuky). Chceme v dětech rozvíjet schopnost sebehodnocení a sebereflexe, kterou provádíme především v komunitních kruzích. Věnujeme se také práci ve skupinách, kdy si děti osvojují především sociální kompetence.

S rodiči a rodinou dětí hovoříme otevřeně, jsme vždy rádi za zpětnou vazbu, pokud je třeba, poskytujeme individuální konzultace i ve formě tripartity. Pravidelně svoláváme rodičovská setkání. Zároveň věříme, že rodiče budou nadále respektovat naši výuku.

Nyní pouze technicky: Naši žáci jsou zapsáni v soukromé základní škole, která nás pedagogicky a legislativně zastřešuje. Jedná se o alternativní školu, která přistoupila na několik našich fajn alternativ. Především je skvělé to, že naše žáky nepřezkušuje. Práci našich žáků předáváme školy my, kdy předkládáme portfolia a  čtvrtletní a pololetní písemné práce. My, učitelé, musíme navrhnout známku a sepsat krátké hodnocení na konkrétního
žáka. Na základě těchto materiálů je sestavováno vysvědčení. Vysvědčení má formu oficiálního slovního hodnocení s razítkem. My pak sestavíme “neoficiální” vysvědčení se známkami. Vaše dítě tedy dostane dvě vysvědčení (vždy v pololetí a na konci roku). Je důležité podotknout, že slovní hodnocení je běžnou formou evaluace práce žáků i ve státním školství. Slovní hodnocení lze vždy přepsat do oficiálních známek, to je především informace pro event. zájemce o gymnázia.

Zájemcům pak přes zastřešující školu vyžádáme oficiální vysvědčení i se známkami.